XXXIX Milla Urbana + 5km Es Pujols 2024

Competition Data

 • Date: 14/07/2024
 • Running
 • Formentera
 • City: Es Pujols
 • Time: 10:00
 • Registered:
 • Limit: 13/07/2024 21:00
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

More competitions

Other competitions that may be of interest:

XXXIX Milla Urbana + 5km Es Pujols 2024

Competition Data

XXXIX MILLA URBANA + 5KM - 2024

 

INFORMACIÓ GENERAL

Data: Diumenge 14 de juliol de 2024

Sortida i arribada: Passeig Marítim i Oficina d'lnformació Turística — Es Pujols

Hora de la prova: a les 10:00 hores.

Hora límit d'arribada: a les 11:30 hores.

Preu de la inscripció:

 •      15 € la realització d'una de les curses.
 •      20 € per la realització de les dues curses.
 •      Les inscripcions dels nens/es en edat escolar seran gratuites, es a dir, des de Sub. 6 a Sub. 16, ambdues incloses.

Horari de Sortida de les diferents proves:

 •      10:00 h  1/2MILLA URBANA - 800m
 •      10:15 h  MILLA- 1600m
 •      10:30 h  400m - 2 rectes a meta
 •      10:45 h  5 Km 

Recorregut:

En aquesta edició se farà en sentit contrari al que habitualment hem fet en anteriors edicions.

Les Sortides cap al Passeig Marítim, depenen de la distància a córrer, amb cursa en direcció als Restaurants Es Capri i Sa Volta. L'arribada serà per a totes les distàncies davant de 1'0ficina d'lnformació Turística, on hi haurà l'Arc de Meta, amb el control de chip i l'Avituallament.

 •      Circuit urbà de 800 m aprox. pels carrers d'Es Pujols.
 •      Per a la 1/2 Milla es farà 1 volta al recorregut.
 •      Per a la Milla Urbana es faran 2 voltes al recorregut.
 •      Per a la cursa de 5 km és faran 6 voltes + 200 m al recorregut.

Avituallaments: Un únic avituallament líquid i sólid se situarà a la meta. Amb aigua i isotànics i fruita i dolços.

REGLAMENT

ARTICLE 1.- Acceptació: La inscripció en la cursa suposa l'acceptació del present reglament.

ARTICLE 2.- Edat minima: 5 anys fets el dia de la competició.

ARTICLE 3.- Categories i Premis: Es considerarà constituïda una categoria quan hi hagi 3 0 més atletes inscrits; en cas contrari, l'organitzacié podrà anul•lar la categoria i classificar els atletes en altres categories.

CURSA

 

CATEGORiES I PREMIS

 

GENERE

HORARI SORTIDA

1/2MILLA - 800m

SUB 10

SUB 12

SUB 14

Masculi i Femeni

10:00h

MILLA - 1600m

SUB 16

SUB 18

SENIOR

M — 40

M- 50

ABSOLUT

Masculi i Femeni

10:15h

400m — 2 rectes a meta

SUB 6

SUB 8

Masculi i Femeni

10:30 h

5 km

ABSOLUT

Masculi i Femeni

10:45 h

Cada categoria tindrà premis entre els seus 3 primers classificats.

Els premis no son acumulatius, es a dir, si un/a participant te dret a dos premis s'entendrà que és mereixedor del de més categoria i optarà al premi que deixa aquesta el següent classificat de la categoria inferior.

ARTICLE 4.- Inscripcions: Les inscripcions se durà a terme a la pàgina web: elitechip.net

ARTICLE 5.- Retirada de dorsals: Se durà a terme el mateix dia de la prova a la carpa habilitada a la zona de sortida a partir de les 8:30 h.

ARTICLE 6.- Desqualificacions: Seran automàticament desqualificats de Ia prova tots els atletes que:

 •      No es col.loquin el dorsal oficial de Ia prova.
 •      No realitzin el recorregut complet.
 •      Alterin o ocultin Ia publicitat del dorsal.
 •      Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta.
 •      Entrin a meta sense dorsal.
 •      No atenguin les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.

L'organització podrà excloure de Ia prova a alguns participants per comportaments antiesportius o de falta de respecte a cap els organitzadors i/o Ia resta de participants. Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció a trofeu.

ARTICLE 7.- Servei mèdic: Hi haurà un metge responsable d'aquest servei. Tots els atletes amb problemes físics, respiratoris, al•làrgics, etc., que necessitin atencions especials hauran de notificar-ho a l'organització abans d'iniciar Ia competició i fer-ho constar al revers del dorsal. Cada corredor participa en Ia cursa baix Ia seva responsabilitat i declara tenir un nivell de condició física suficient para afrontar Ia prova. L'organització recomana a tots els corredores realitzar-se un reconeixement médic i/o una prova d'esforç abans de Ia sortida.

ARTICLE 8.- Assegurança de Ia carrera: Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pôlissa d'assegurança contractada per l'organització, que cobrirà els accidents que es puguin produir com a conseqüência directa del desenvolupament de Ia prova i mai com a derivació d'un patiment o tara latent, lesió, imprudência, negligência, inobservança de les Ileis i de l'articulat del reglament, ni pels produ'its en els desplaçaments al i des del Iloc on es desenvolupi Ia carrera. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin causar a tercers en hores posteriors a Ia seva participació en Ia cursa.

ARTICLE 9.- Seguretat de Ia carrera: La Policia Local, Protecció Civil de Formentera i l'organització són els encarregats de vetllar per Ia seguretat de Ia prova. Els atletes participants obeiran totes les indicacions que rebin del personal encarregat de Ia seguretat de Ia prova.

ARTICLE 10.- Mesures abans de Ia prova: Per tal de garantir Ia correcta realització de Ia cursa les setmanes abans de Ia prova esportiva, es durà a terme una reunió amb els diferents cossos de seguretat i voluntaris de l'organització, així mateix amb el metge que assistirà a Ia prova i que seran els encarregats de Ia coordinació i seguiment de Ia prova.

ARTICLE 11.- Durant Ia prova: El circuit estarà indicat amb cintes de color blanc i vermell. Els punts que requereixen una atenció especial, a més d'estar senyalitzat, hi haurà una responsable Policia Local, Protecció Civil o de l'Organització que vetllarà per aquest punt especialment.

ARTICLE 12.- Despràs de Ia cursa: Es retiraran totes les senyalitzacions del circuit i s'estarà en tot per Ia correcta recollida del material utilitzat i escombraries generades abans i durant Ia prova.

ARTICLE 13. - Descàrrec de responsabilitat: Considerant que he realitzat Ia meva inscripció per XXXVIII MILLA URBANA + 5KM 2023 em comprometo a complir les regles que regulen Ia carrera, així com Ia normativa vigent en matéria sanitària i social vigent.

Pel present:

      Admeto que sóc l'únic responsable de totes les meves possessions i equipament esportiu durant el desenvolupament de Ia prova i les seves activitats col•laterals.

      Afirmo i verifico que estic físicament preparat i prou entrenat per aquesta competició i que he passat els reconeixements mêdics oportuns. Estant físicament ben preparat per a Ia competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb Ia meva participació en aquesta prova. Si durant Ia prova, patís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués perjudicar greument Ia meva salut, ho posaré en coneixement de l'organització el més aviat possible.

      Accepto rebre sota el meu propi cost el tractament médic en cas de ser necessari per lesió, accident i / o malaltia durant Ia prova. Per aixà, assisteixo de pràpia voluntat i iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüàncies derivades de Ia meva participació.

      Permet el Iliure ús del meu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant Ia prova.

Eximeixo a l'organització, directors de l'esdeveniment , col•laboradors , patrocinadors i voluntaris de Ia prova de qualsevol responsabilitat o reclamació per part meva. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta i casos de mort . No és aplicable si el dany o lesió és motiu de Ia mala acció o deixadesa per part de l'organització.

      Disposo de capacitat física , destresa técnica i recursos de supervivência suficients com per garantir Ia meva prôpia seguretat sota les condicions d'autonomia en quê es desenvolupa Ia prova.

      Domino i em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per l'organització per a Ia prova , així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a Ia meva integritat física o psíquica . Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l'organització (jutges , metges i organitzadors ) en temes de seguretat.Autoritzo als Serveis Mêdics de Ia prova, a quê em practiquin qualsevol cura o prova diagnóstica que pogués necessitar estant o no en condicions de sol•licitar , davant els seus requeriments em comprometo a abandonar Ia prova si ells ho consideren necessari per a Ia meva salut.

      El meu dorsal és personal i intransferible pel que no podrà portar un altre participant o persona en el meu Iloc.

      Conec que l'entitat organitzadora , es reserva el dret d'admetre o no a algun participant , tot i haver abonat els drets de subscripció que em serien retornats en cas de no ser admês.  Em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient:

a)  Transitar amb prudência pel circuit de Ia prova.

b)  No produir alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.

c)   No deteriorar els recursos biàtics , geológics , culturals o , en general, del paisatge.

d)  Evitar les zones mediambientalment sensibles.

e)  Realitzar les necessitats fisiolàgiques en els Ilocs adequats o , en tot cas , Iluny de punts de pas o reunió de persones.

f)    No abocar ni abandonar objectes o residus sólids o líquids fora dels llocs habilitats usualment per a la recollida dels mateixos.

ARTICLE 14. - Els organitzadors es reserven el dret de canviar o modificar qualsevol informació referent a la carrera o cancel•lar la mateixa per causes de força major, publicant-ho a la web oficial.

ARTICLE 15.- Queden prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

ARTICLE 16.- Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia de meta.

 

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net